BEC.BA

Opći engleski jezik

OPĆI ENGLESKI PROGRAM KURSA: New Cutting Edge LITERATURA: New Cutting Edge (knjiga, radna sveska, CD-ovi) TRAJANJE KURSA: Jedan nivo obuhvata …

Upisani studenti

  OPĆI ENGLESKI

  PROGRAM KURSA: New Cutting Edge

  LITERATURA: New Cutting Edge (knjiga, radna sveska, CD-ovi)

  TRAJANJE KURSA: Jedan nivo obuhvata 65 školskih sati odnosno 4 mjeseca, 2 puta sedmično po dva školska sata

  CERTIFIKAT: Polaznicima se dodjeljuje certifikat izdat uz saglasnost Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK. U cijenu kursa je uračunat certifikat.

  CIJENA: Nivo A1, A2 280 KM (plaćanje na rate 4 mjeseca po 70 KM),
  Nivo B1, B2, C1, C2 320 KM ( plaćanje na rate 4 mjeseca po 80 KM )
  U cijenu je uračunat PDV

  OPIS KURSA:

  Kurs općeg engleskog jezika namijenjen je svima onima koji žele da nauče engleski jezik od početnog do naprednog nivoa. „NEW CUTTING EDGE“ je najpopularniji program za učenje engleskog jezika u Evropi. Sastoji se od 6 nivoa:
  I Starter (A1) – početni nivo za koji nije potrebno predznanje,
  II Elementary (A2) ,
  III Pre-Intermediate (B1),
  IV Intermediate (B2),
  V Upper-Intermediate (C1),
  VI Advanced (C2).
  Ovaj program je u skladu sa CEFR (zajedničkim evropskim referentnim okvirom za jezike). Program omogućava razvoj svih jezičkih vještina: govor, čitanje, slušanje i pisanje. Kurs općeg engleskog jezika je dinamičan, interaktivnan i tematski zanimljiv, uz osnovni cilj da se engleski jezik progovori što prije. Gramatika engleskog jezika se usvaja kroz posebno osmišljene metode koje su lake i razumljive. Na ovom kursu koriste se različiti audio i video materijali koji su siguran put do uspješnog i brzog napretka. Po završetku kursa polaznici će moći bez problema da komuniciraju na engleskom jeziku u bilo kojoj životnoj situaciji.
  A1
  Na ovom nivou polaznici će steći osnovno znanje. Razviti će sampouzdanje u pričanju stranog jezika. proširit se broj situacija u kojima mogu da razgovaraju na engleskom jeziku (posao, kuća, kupovina, aerodrom, hotel, slobodno vrijeme…). Uspješnim završetkom ovog nivoa bit će u stanju da koriste i razumiju svakodnevne izraze i proste fraze u cilju zadovoljavanja konkretnih potreba; moći će predstaviti sebe i druge, postavljati pitanja i davati odgovore o ličnim pojedinostima tipa gdje žive, o ljudima koje poznaju i stvarima koje posjeduju. Moći će da se sporazumjevaju na jednostavnom nivou u svakodnevnim životnim situacijama.

  A2
  Po završetku ovog nivoa polaznici još više razvijaju samopouzdanje jer znaju da ispravno koristite strani jezik. Vokabular se proširio i mogu da izražavaju složenije ideje. Broj situacija u kojima mogu da koriste strani jezik se povećao. Sada počinju da razumiju i autentične tekstove. Uspešnim završetkom ovog nivoa polaznici će moći da razumiju rečenice i često korištene izraze iz neposrednog okruženja (npr. osnovni lični i podaci o familiji, trgovina, lokalna geografija, zaposlenje), da komuniciraju u prostim i rutinskim situacijama koje podrazumjevaju prostu i direktnu razmjenu informacija o poznatim i čestim temama i da jednostavnim terminima opišu aspekte svoje prošlosti, neposrednog okruženja i nužne potrebe.
  B1
  Na ovom nivou polaznici će razviti veću slobodu i sigurnost u komunikaciji što vodi ka većoj nezavisnosti u upotrebi stranog jezika. Rječnik se proširuje, kao i upotreba gramatičkih struktura. Na ovom nivou moći će da napišu razna pisma, e-mailove, obaveštenja, zahtjeve, molbe… Uspješnim završetkom ovog nivoa moći će da razumiju glavne tačke jasnog standardnog razgovora o poznatim temama koje se redovno javljaju na poslu, školi, slobodnom vremenu, itd. Biće sposobni rješavati većinu situacija koje se mogu javiti prilikom putovanja u oblastima gde se susreće engleski jezik; pisati jednostavne, povezane tekstove o temama koje su poznate ili od ličnog interesa. Polaznici će moći bez problema da daju opis doživljaja i događaja, snova, nadanja i ambicija, kao i objašnjenja svojih mišljenja i planova.

  B2
  Završetkom ovog nivoa polaznici će ostvariti značajan prelaz ka višem nivou u tečnoj upotrebi engleskog jezika. Moći će sa sigurnošću da koristite većinu struktura u jeziku i da razumiju većinu razgovora. Njihov rječnik je obogaćen idiomatskim izrazima i frazalnim glagolima, koriste formalni ili neformalni registar zavisno od situacije. Kandidati će razviti “osećaj” za jezik, primjećivati kada naprave grešku i moći da se isprave. Uspješnim završetkom ovog nivoa biće u stanju da razumiju glavne ideje kompleksnog teksta o konkretnim i apstraktnim temama, uključujući diskusije tehničke prirode u vlastitom polju specijalizacije; da uspostavljaju interakciju sa određenim stepenom tečnog govora i spontanosti koja omogućava redovnu komunikaciju sa maternjim govornicima bez napora za obe strane. Pisaće jasne, detaljne tekstove iz širokog opsega tema i iznositi lično stanovište na zadatu temu, ukazujući na prednosti i nedostatke različitih opcija.

  C1
  Na kraju ovog nivoa cilj je postignut – polaznici zaokružuju usvajanje gramatičkih cjelina a vokabular podižu na nivo na kojem su u mogućnosti da spontano i sigurno komuniciraju na stranom jeziku. Mogu bez mnogo napora da razumiju autentičan govor i tekstove, kao i da se jasno i precizno izražavaju, usmeno i pismeno, poštujući odgovarajući stil. Uspješnim završetkom ovog nivoa biće u stanju da razumiju širok spektar zahtjevnih, dužih tekstova i prepoznaju tačna značenja. Tečno i spontano će se izražavati, bez puno očiglednog traženja izraza. Fleksibilno i efektivno će koristiti jezik za društvene, akademske i profesionalne potrebe. Reprodukovaće jasne, dobro struktuirane, detaljne tekstove o kompleksnim temama, pokazujući kontrolisanu upotrebu organizacionih šema, veznika i kohezivnih djelova govora.

  C2
  Polaznici će bez teškoća, koristeći precizan, sofisticiran vokabular, moći da izraze kompleksne ideje i da potpuno razumiju autentičan govor i tekstove, književne i stručne. Uspješnim završetkom ovog nivoa biće u stanju da lako razumiju gotovo sve rečeno ili pročitano, da sumiraju informacije sa različitih govornih i pisanih izvora, rekonstruišu argumente i događaje u koherentnom izlaganju, da se spontano izražavaju veoma tečno i precizno, te da razlikuju fine pojedinosti značenja, čak i u kompleksnim situacijama.

  Recenzije kursa

  Nisu pronađene recenzije za ovaj kurs.

  ZAPOČNI OVAJ KURS
  • upravo sada
  • Bedž kursa
  • Certifikat kursa

  Kursevi

  Kod certifikata

  All rights reserved. Sva prava zadržana.